Logo

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) temel amacı, Lokma Studio Teknoloji Anonim Şirketi tarafından (“Şirket”) yürürlükteki mevzuat olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ilgili kişilerin dikkatine sunmaktır. Bu çerçevede, bu Aydınlatma Metni yalnızca Şirket’e ait mobil uygulamayı (“Uygulama”) kullanan ilgili kişilerin mevzuat uyarınca bilgilendirilmesi için hazırlanmış olup çalışan, çalışan adayı, tedarikçi ve benzeri kişi gruplarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin durumları kapsamamaktadır. 

Tüm hakları ve kullanıcılar tarafından içerik eklenebilen kısımlar hariç olmak üzere, içeriğinin tamamı Şirket’e ait olan https://lokmastudio.com/ alan adlı internet sitesi ve Uygulama’nın tüm yazılımı, tasarımı ve içeriğinde yer alan her türlü resim, fotoğraf, yazı ve benzeri içeriklere ilişkin tüm haklar Şirket’e aittir ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni, Şirket’in İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden ve/veya vasıtası ile ilgili kişilerden ve/veya ilgili kişilere ilişkin olarak işlediği kişisel verilere ve bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgiler ve veri sorumlusu konusunda ve ilgili kişinin mevzuat kapsamındaki haklarına ilişkin olarak bilgiler içermektedir. İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanmadan ve genel olarak Şirket’in sağladığı hizmetlerden faydalanmadan önce, bu Aydınlatma Metni’ni okumanız gerekmektedir. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlkeler ve Hukuki Sebepler

Şirket ile İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden ve vasıtası ile paylaştığınız kişisel veriler, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi sürdürmek başta olmak üzere bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve vasıtalarla, mevzuata ve ayrıca Şirketimizin politikalarına uygun şekilde toplanmakta ve toplanan kişisel verileriniz kişisel veri işleme koşullarına uygun şekilde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve saklanmaktadır. 

Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, İnternet Sitesi ve Uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. 

Bu kapsamda; Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanız amacıyla İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanımınızdan elde ettiğimiz bilgiler, ticari elektronik ileti almanız durumunda bunların okunmasına ilişkin bilgiler ile İnternet Sitesi ve Uygulama’ya yazdığınız yorumlarınızda tarafınızca sağlanan diğer bilgiler Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Nedenleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza olmaksızın ve diğer hallerde açık rıza bulunması halinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi; hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi; müşteri/kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, raporlama süreçlerinin yürütülmesi ve hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, KVKK’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek, sunulan hizmetler kapsamındaki sorun ve hataların tespit etmek, talep, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak ve yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlarıyla da işlenmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, kişisel veriler; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri/kullanıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam ve/veya kampanya ve/veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve/veya şikayetlerin takibi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda da işlenmektedir. 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmemektedir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği 

Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uygulamak konusunda mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, Şirket’in faaliyet konusu kapsamında ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçları doğrultusunda işlenecek, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirket’in sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; işbu Aydınlatma Metni’nde işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. 

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki önlemler alınmaktadır: 

  • İdari Tedbirler
  • Teknik Tedbirler

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Şirket tarafından kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili müşterimizin açık rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirket’in hissedarları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları, topluluk şirketleri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta ve bunlara ek olarak, Şirket çalışanlarına, tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, danışmanlarla ve özel kişilerle mevzuat dahilinde paylaşılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, Lokma Studio Teknoloji A.Ş.’dir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Şirket’in aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya Uygulama’ya kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin talepleriniz, taleplerinizi yazılı olarak Şirket’e iletmeniz durumunda en geç 30 (otuz) gün içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Şirket’in aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla yazılı olarak veyahut da Uygulama’ya kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Lokma Studio Teknoloji Anonim Şirketi 

Adresi: Caferağa Mah. Şair Nefi Sok. No:46/5 Kadıköy / İSTANBUL

Logo
LOKMA STUDIO Teknoloji A.Ş.Caferağa Mah. Şair Nefi Sk. No:46/5 Kadıköy / İstanbulinfo@lokmastudio.com